Giáo dục phong cách người cán bộ Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo dục phong cách người cán bộ Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay
  • Mã ISBN: 978-604-57-5599-0
  • Tác giả: PGS.TS. Đào Gia Bảo ( Chủ biên ), Trung tướng
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Bùi Thị Ánh Hồng; Lê Thị Thu Mai
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTy Hưng Hà
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/05/2020

Thông tin về sách: Giáo dục phong cách người cán bộ Công an nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

Về tác giả: PGS.TS. Đào Gia Bảo ( Chủ biên ), Trung tướng

Tìm mua sách nếu có bán: