Giáo dục Quốc phòng – An ninh 12

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo dục Quốc phòng – An ninh 12
  • Mã ISBN: 978-604-0-14234-4
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặng Đức Thắng (Tổng Chủ biên), Cấn Văn Chúc, Đồng Xuân Quách (Chủ biên), Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Quyết Chiến, Nguyễn Văn Quý
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Hà Xuân
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc Phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/12/2019

Thông tin về sách: Giáo dục Quốc phòng – An ninh 12

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đặng Đức Thắng (Tổng Chủ biên), Cấn Văn Chúc, Đồng Xuân Quách (Chủ biên), Nguyễn Đức Đăng, Nguyễn Quyết Chiến, Nguyễn Văn Quý

Tìm mua sách nếu có bán: