Giáo trình Cơ sở dữ liệu

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình Cơ sở dữ liệu
  • Mã ISBN: 978-604-73-7236-2
  • Tác giả: Nguyễn Thị Uyên Nhi, Phan Tấn Quốc
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Ngọc Anh
  • Đối tác liên kết: Phan Tấn Quốc, Số 67 Đường 13, Phường Tân Kiểng, Quận 7, TPHCM
  • Nơi in: CT TNHH MTV Kinh tế
  • Ngày nộp lưu chiểu: 17/02/2020

Thông tin về sách: Giáo trình Cơ sở dữ liệu

Về tác giả: Nguyễn Thị Uyên Nhi, Phan Tấn Quốc

Tìm mua sách nếu có bán: