Giáo trình công nghệ chế tạo máy 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình công nghệ chế tạo máy 1
  • Mã ISBN: 978-604-67-1261-9
  • Tác giả: Trường ĐH Công nghiệp HN Nguyễn Văn Thiện (chủ biên) Trần Đức Quý – Phạm Văn Bổng – Hoàng Tiến Dũng – Nguyễn Trọng Mai
  • Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
  • Biên tập viên: Lê Thị Hồng Thủy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in NXB VHDT
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Giáo trình công nghệ chế tạo máy 1

Về tác giả: Trường ĐH Công nghiệp HN Nguyễn Văn Thiện (chủ biên) Trần Đức Quý – Phạm Văn Bổng – Hoàng Tiến Dũng – Nguyễn Trọng Mai

Tìm mua sách nếu có bán: