Giáo trình Công nghệ xử lý khí

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình Công nghệ xử lý khí
  • Mã ISBN: 978-604-9955-12-9
  • Tác giả: Nguyễn Thị Huệ (Chủ biên), Trần Hồng Côn
  • Nhà xuất bản: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
  • Biên tập viên: Đinh Như Quang
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in khoa học và công nghệ Hoàng Quốc Việt
  • Ngày nộp lưu chiểu: 28/05/2020

Thông tin về sách: Giáo trình Công nghệ xử lý khí

Về tác giả: Nguyễn Thị Huệ (Chủ biên), Trần Hồng Côn

Tìm mua sách nếu có bán: