Giáo trình công tác đảng, công tác chính trị – tập 1: Lý luận, nguyên tắc chung (Dùng cho đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội, bậc đại học)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình công tác đảng, công tác chính trị – tập 1: Lý luận, nguyên tắc chung (Dùng cho đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội, bậc đại học)
  • Mã ISBN: 978-604-51-5443-4
  • Tác giả: Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Đinh Văn Thiên
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà máy in Bộ Quốc phòng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/10/2019

Thông tin về sách: Giáo trình công tác đảng, công tác chính trị – tập 1: Lý luận, nguyên tắc chung (Dùng cho đào tạo cán bộ chính trị cấp phân đội, bậc đại học)

Về tác giả: Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị

Tìm mua sách nếu có bán: