Giáo Trình Giải tích 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo Trình Giải tích 1
  • Mã ISBN: 978-604-9947-46-9
  • Tác giả: Mai Viết Thuận, Nguyễn Thế Lâm, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Trường Thanh (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Đặng Thị Phương Anh
  • Đối tác liên kết: Tác giả,  ĐH Mỏ – Địa chất Số 18 Phố Viên phương Đức Thắng Quận Bắc Từ Liên HN.
  • Nơi in: CTy TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/05/2020

Thông tin về sách: Giáo Trình Giải tích 1

Về tác giả: Mai Viết Thuận, Nguyễn Thế Lâm, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Trường Thanh (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: