Giáo trình Kinh tế thương mại

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình Kinh tế thương mại
  • Mã ISBN: 978-604-946-562-8
  • Tác giả: Đồng chủ biên: GS.TS. Đặng Đình Đào, GS.TS. Hoàng Đức Thân
  • Nhà xuất bản: Đại học Kinh tế Quốc dân
  • Biên tập viên: Trịnh Thị Quyên
  • Đối tác liên kết: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội
  • Nơi in: Xưởng in Trung tâm DV hỗ trợ đào tạo trường ĐHKTQD
  • Ngày nộp lưu chiểu: 24/10/2019

Thông tin về sách: Giáo trình Kinh tế thương mại

Về tác giả: Đồng chủ biên: GS.TS. Đặng Đình Đào, GS.TS. Hoàng Đức Thân

Tìm mua sách nếu có bán: