Giáo trình kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế
  • Mã ISBN: 978-604-66-4222-0
  • Tác giả: Trường đại học Y Hà Nội
  • Nhà xuất bản: Y học
  • Biên tập viên: Nguyễn Tiến Dũng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in:
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/05/2020

Thông tin về sách: Giáo trình kỹ năng giao tiếp cho cán bộ y tế

Về tác giả: Trường đại học Y Hà Nội

Tìm mua sách nếu có bán: