Giáo trình lập trình.Net

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình lập trình.Net
  • Mã ISBN: 978-604-51-5930-9
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường đại học Cửu Long
  • Nhà xuất bản: Quân đội nhân dân
  • Biên tập viên: Phạm Văn Trường
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Khuyến học phía nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 31/03/2020

Thông tin về sách: Giáo trình lập trình.Net

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường đại học Cửu Long

Tìm mua sách nếu có bán: