Giáo trình “Lịch sử Việt Nam hiện đại 1 (từ 1945 đến 1954)”

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình “Lịch sử Việt Nam hiện đại 1 (từ 1945 đến 1954)”
  • Mã ISBN: 978-604-965-270-7
  • Tác giả: ThS. Lê Thị Minh Thu, TS. Phạm Đức Thuận
  • Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
  • Biên tập viên: Trần Lê Hạnh Nguyên
  • Đối tác liên kết: Trường ĐH Cần Thơ
  • Nơi in: Xưởng in NXB ĐH Cần Thơ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 03/01/2020

Thông tin về sách: Giáo trình “Lịch sử Việt Nam hiện đại 1 (từ 1945 đến 1954)”

Về tác giả: ThS. Lê Thị Minh Thu, TS. Phạm Đức Thuận

Tìm mua sách nếu có bán: