Giáo trình Luật hình sự Việt Nam -Phần các tội phạm – Quyển 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình Luật hình sự Việt Nam -Phần các tội phạm – Quyển 2
  • Mã ISBN: 978-604-72-3883-5
  • Tác giả: Trường ĐH Luật Hà Nội
  • Nhà xuất bản: Công an nhân dân
  • Biên tập viên: Đỗ Hương Cúc
  • Đối tác liên kết: Trường ĐH Luật Hà Nội liên kết
  • Nơi in: Xí nghiệp in Lao động Xã hội, CN Cty TNHH MTV NXB LĐXH
  • Ngày nộp lưu chiểu: 02/01/2020

Thông tin về sách: Giáo trình Luật hình sự Việt Nam -Phần các tội phạm – Quyển 2

Về tác giả: Trường ĐH Luật Hà Nội

Tìm mua sách nếu có bán: