Giáo trình Nhiệt học chất khí

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình Nhiệt học chất khí
  • Mã ISBN: 978-604-0-22521-4
  • Tác giả: Lê Thu Lam, Nguyễn Văn Thụ (Chủ biên), Phạm Thế Song
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Đỗ Hữu Phú, Nguyễn Duy Mạnh
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty cổ phần in Phúc Yên. Địa chỉ in Đường Trần Phú – P. Trưng Nhị – T.P Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Ngày nộp lưu chiểu: 14/05/2020

Thông tin về sách: Giáo trình Nhiệt học chất khí

Về tác giả: Lê Thu Lam, Nguyễn Văn Thụ (Chủ biên), Phạm Thế Song

Tìm mua sách nếu có bán: