Giáo trình “Nước cấp và nước thải kỹ nghệ”

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình “Nước cấp và nước thải kỹ nghệ”
  • Mã ISBN: 978-604-965-367-4
  • Tác giả: TS. Phan Thị Thanh Quế, TS. Tống Thị Ánh Ngọc
  • Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
  • Biên tập viên: Trần Lê Hạnh Nguyên
  • Đối tác liên kết: Trường ĐHCT
  • Nơi in: Xưởng in NXB đại học cần Thơ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 29/06/2020

Thông tin về sách: Giáo trình “Nước cấp và nước thải kỹ nghệ”

Về tác giả: TS. Phan Thị Thanh Quế, TS. Tống Thị Ánh Ngọc

Tìm mua sách nếu có bán: