Giáo trình Pháp luật đại cương (Dùng cho hệ đào tạo đại học không chuyên ngành Luật)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình Pháp luật đại cương (Dùng cho hệ đào tạo đại học không chuyên ngành Luật)
  • Mã ISBN: 978-604-0-19482-4
  • Tác giả: ThS. Lê Đình Quang Phúc, ThS. Lê Thị Hoàng Minh, ThS. Nguyễn Thị Hồng Phượng, ThS. Trần Tuấn Sơn, TS. Lê Thị Thu Hằng (Chủ biên), TS. Trần Thị Sáu
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Tống Thị Kim Phượng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in – PHS – TBTH Quảng Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Giáo trình Pháp luật đại cương (Dùng cho hệ đào tạo đại học không chuyên ngành Luật)

Về tác giả: ThS. Lê Đình Quang Phúc, ThS. Lê Thị Hoàng Minh, ThS. Nguyễn Thị Hồng Phượng, ThS. Trần Tuấn Sơn, TS. Lê Thị Thu Hằng (Chủ biên), TS. Trần Thị Sáu

Tìm mua sách nếu có bán: