Giáo trình Quản lý Nguồn nhân lực xã hội

Thông tin xuất bản

Thông tin về sách: Giáo trình Quản lý Nguồn nhân lực xã hội

Về tác giả: Bộ Nội Vụ Học Viện Hành Chính Quốc gia

Tìm mua sách nếu có bán: