Giáo trình Robot công nghiệp

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình Robot công nghiệp
  • Mã ISBN: 978-604-67-1212-1
  • Tác giả: Đào Ngọc Anh, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Văn Trường, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khổng Minh (CB)
  • Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật
  • Biên tập viên: Lê Thị Hồng Thủy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in NXB VHDT
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/03/2020

Thông tin về sách: Giáo trình Robot công nghiệp

Về tác giả: Đào Ngọc Anh, Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Văn Trường, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội Khổng Minh (CB)

Tìm mua sách nếu có bán: