Giáo trình Thực hành sinh lý học người và động vật

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình Thực hành sinh lý học người và động vật
  • Mã ISBN: 978-604-9969-24-9
  • Tác giả: Dương Thị Anh Đào, Lê Ngọc Hoàn, Lê Thị Tuyết, Mai Văn Hưng (Đồng chủ biên), Nguyễn Phúc Hưng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Trung Thu
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Trịnh Thị Thu Hà
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in TM Truyền thông Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/06/2020

Thông tin về sách: Giáo trình Thực hành sinh lý học người và động vật

Về tác giả: Dương Thị Anh Đào, Lê Ngọc Hoàn, Lê Thị Tuyết, Mai Văn Hưng (Đồng chủ biên), Nguyễn Phúc Hưng, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Trung Thu

Tìm mua sách nếu có bán: