Giáo trình “Thủy công”

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình “Thủy công”
  • Mã ISBN: 978-604-965-299-8
  • Tác giả: ThS. Cù Ngọc Thắng, ThS.GVC. Trần Văn Hừng, TS. Trần Văn Tỷ
  • Nhà xuất bản: Đại học Cần Thơ
  • Biên tập viên: Trần Lê Hạnh Nguyên
  • Đối tác liên kết: Trường ĐH Cần Thơ
  • Nơi in: Xưởng in NXB Đại học Cần Thơ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/05/2020

Thông tin về sách: Giáo trình “Thủy công”

Về tác giả: ThS. Cù Ngọc Thắng, ThS.GVC. Trần Văn Hừng, TS. Trần Văn Tỷ

Tìm mua sách nếu có bán: