Giáo trình Tiếng Việt cho người nước ngoài – Quyển 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình Tiếng Việt cho người nước ngoài – Quyển 1
  • Mã ISBN: 978-604-915-797-4
  • Tác giả: Khoa Báo chí – Truyền thông và Văn học, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Trà My, Trịnh Thị Thu Hòa, Trường Đại học Khoa học; Nguyễn Thị Thanh Ngân (chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Đại học Thái Nguyên
  • Biên tập viên: Lê Thị Như Nguyệt
  • Đối tác liên kết: Khoa Báo chí – Truyền thông và Văn học, Trường Đại học Khoa học (Địa chỉ: phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên)
  • Nơi in: Xưởng in NXB ĐH Thái Nguyên
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Giáo trình Tiếng Việt cho người nước ngoài – Quyển 1

Về tác giả: Khoa Báo chí – Truyền thông và Văn học, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Trà My, Trịnh Thị Thu Hòa, Trường Đại học Khoa học; Nguyễn Thị Thanh Ngân (chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: