Giáo trình tội phạm học

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giáo trình tội phạm học
  • Mã ISBN: 978-604-961-314-2
  • Tác giả: TS. Lại Viết Quang- TS. Nguyễn Quốc Việt (Đồng chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Lê Thị Hồng Thơm
  • Đối tác liên kết: Trung tâm Kinh doanh xuất bản và phát hành sách. 16 Hàng Chuối, Hà Nội
  • Nơi in: Cty TNHH In TM&DV Nguyễn Lâm
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/12/2019

Thông tin về sách: Giáo trình tội phạm học

Về tác giả: TS. Lại Viết Quang- TS. Nguyễn Quốc Việt (Đồng chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: