Gieo mầm tính cách – Tử tế

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Gieo mầm tính cách – Tử tế
  • Mã ISBN: 978-604-1-13714-1
  • Tác giả: Hà Yên, Hoài Phương, Xuân Việt
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Nhi
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty CP In Khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 11/12/2019

Thông tin về sách: Gieo mầm tính cách – Tử tế

Về tác giả: Hà Yên, Hoài Phương, Xuân Việt

Tìm mua sách nếu có bán: