Giới thiệu nguồn gen thuốc lá được lưu giữ tại Việt Nam (Catalogue of Tobacco Germplasm in Vietnam)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Giới thiệu nguồn gen thuốc lá được lưu giữ tại Việt Nam (Catalogue of Tobacco Germplasm in Vietnam)
  • Mã ISBN: 978-604-60-3103-1
  • Tác giả: Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Viện Thuốc Lá (Tobacco Institute)
  • Nhà xuất bản: Nông nghiệp
  • Biên tập viên: Đinh Văn Thành; Trần Hữu Nguyên Bảo
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xưởng in Cty TNHH in Khuyến học
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/03/2020

Thông tin về sách: Giới thiệu nguồn gen thuốc lá được lưu giữ tại Việt Nam (Catalogue of Tobacco Germplasm in Vietnam)

Về tác giả: Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam, Viện Thuốc Lá (Tobacco Institute)

Tìm mua sách nếu có bán: