Góp phần tìm hiểu di sản đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Góp phần tìm hiểu di sản đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh
  • Mã ISBN: 978-604-968-731-0
  • Tác giả: Lê Thị Thu Hồng
  • Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Biên tập viên: Phạm Thị Thu Hương; Tống Thị Thanh Huyền
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CT TNHH in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/12/2019

Thông tin về sách: Góp phần tìm hiểu di sản đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Về tác giả: Lê Thị Thu Hồng

Tìm mua sách nếu có bán: