Graphic Legends – The Odyssey – Sử thi Odyssey

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Graphic Legends – The Odyssey – Sử thi Odyssey
  • Mã ISBN: 978-604-55-4753-3
  • Tác giả: Lời: Russell Punter Minh họa: Fabiano Fiorin
  • Nhà xuất bản: Hà Nội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Dung
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH TM và DV Văn hóa Đinh Tị – Tổ 9 TT sân bay, Long Biên, HN
  • Nơi in: Công ty CP in và TM Quốc Duy
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Graphic Legends – The Odyssey – Sử thi Odyssey

Về tác giả: Lời: Russell Punter Minh họa: Fabiano Fiorin

Tìm mua sách nếu có bán: