Hajime là số 1! Tập 4

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hajime là số 1! Tập 4
  • Mã ISBN: 978-604-1-15906-8
  • Tác giả: Taeko Watanabe
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Phan Thị Thảo Nguyên
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in Khuyến học Phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: Hajime là số 1! Tập 4

Về tác giả: Taeko Watanabe

Tìm mua sách nếu có bán: