Hành trang vào lớp 1: Tập viết – Tập 3

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hành trang vào lớp 1: Tập viết – Tập 3
  • Mã ISBN: 978-604-2-16115-2
  • Tác giả: Biên soạn: Hiếu Minh – Mĩ thuật: Tịnh Lâm
  • Nhà xuất bản: Kim Đồng
  • Biên tập viên: Nguyễn Thanh Hương
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in văn hóa phẩm Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 09/07/2020

Thông tin về sách: Hành trang vào lớp 1: Tập viết – Tập 3

Về tác giả: Biên soạn: Hiếu Minh – Mĩ thuật: Tịnh Lâm

Tìm mua sách nếu có bán: