Harry Potter – Tập 2: Harry Potter và phòng chứa bí mật

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Harry Potter – Tập 2: Harry Potter và phòng chứa bí mật
  • Mã ISBN: 978-604-1-13766-0
  • Tác giả: J.K. Rowling
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Đào Mai Ly
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN In Nguyễn Minh Hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: Harry Potter – Tập 2: Harry Potter và phòng chứa bí mật

Về tác giả: J.K. Rowling

Tìm mua sách nếu có bán: