Harry Potter – Tập 6: Harry Potter và Hoàng tử Lai

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Harry Potter – Tập 6: Harry Potter và Hoàng tử Lai
  • Mã ISBN: 978-604-1-13770-7
  • Tác giả: J.K. Rowling
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Đào Mai Ly
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí nghiệp in Nguyễn minh hoàng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 07/01/2020

Thông tin về sách: Harry Potter – Tập 6: Harry Potter và Hoàng tử Lai

Về tác giả: J.K. Rowling

Tìm mua sách nếu có bán: