Hát Đúm của người Việt ở Bắc Bộ (Sách chuyên khảo)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hát Đúm của người Việt ở Bắc Bộ (Sách chuyên khảo)
  • Mã ISBN: 978-604-956-995-1
  • Tác giả: Nguyễn Đỗ Hiệp
  • Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
  • Biên tập viên: Nguyễn Trọng Tấn
  • Đối tác liên kết: Nguyễn Đỗ Hiệp
  • Nơi in: Cty TNHH Đầu tư TM và DV Hòa Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 22/05/2020

Thông tin về sách: Hát Đúm của người Việt ở Bắc Bộ (Sách chuyên khảo)

Về tác giả: Nguyễn Đỗ Hiệp

Tìm mua sách nếu có bán: