Hạt nắng sông quê

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hạt nắng sông quê
  • Mã ISBN: 978-604-959-562-2
  • Tác giả: Đỗ Văn Tri
  • Nhà xuất bản: Thuận Hóa
  • Biên tập viên: Lê Diệu Anh Thi
  • Đối tác liên kết: Đỗ Văn Tri, 41 Nguyễn Thiện Kế, thành phố Huế
  • Nơi in: in DV Thanh Minh
  • Ngày nộp lưu chiểu: 30/03/2020

Thông tin về sách: Hạt nắng sông quê

Về tác giả: Đỗ Văn Tri

Tìm mua sách nếu có bán: