Hdruôm Hră Klei Ngă Klei Êđê – Hdruôm 1

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hdruôm Hră Klei Ngă Klei Êđê – Hdruôm 1
  • Mã ISBN: 978-604-0-14036-4
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo, H’Jin Niê, H’Luêng Niê, H’Mi Cil, Lê Thị Ngọc Thơm, Nay H’ Ban (Đồng chủ biên), Phan Hồng (Tổng chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lý Tuyết Nhung
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Xí nghiệp bản đồ 1 – CN công ty TNHH MTV trắc địa bản đồ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Hdruôm Hră Klei Ngă Klei Êđê – Hdruôm 1

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo, H’Jin Niê, H’Luêng Niê, H’Mi Cil, Lê Thị Ngọc Thơm, Nay H’ Ban (Đồng chủ biên), Phan Hồng (Tổng chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: