Hdruôm Hră Klei Ngă Klei Êđê – Hdruôm 2

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hdruôm Hră Klei Ngă Klei Êđê – Hdruôm 2
  • Mã ISBN: 978-604-0-14037-1
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo, H’Lin B’Krông, H’Loanh Niê, Hồ Thị Nga, Lê Thị Ngọc Thơm, Nay H’ Ban (Đồng chủ biên), Phan Hồng (Tổng chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lê Thị Thu Thủy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN bản đồ 1, CN công ty TNHH MTV Trắc địa bản đồ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Hdruôm Hră Klei Ngă Klei Êđê – Hdruôm 2

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo, H’Lin B’Krông, H’Loanh Niê, Hồ Thị Nga, Lê Thị Ngọc Thơm, Nay H’ Ban (Đồng chủ biên), Phan Hồng (Tổng chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: