Hdruôm Hră Klei Ngă Klei Êđê – Hdruôm 3

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hdruôm Hră Klei Ngă Klei Êđê – Hdruôm 3
  • Mã ISBN: 978-604-0-14038-8
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo, H’Yer Knul, Lê Thị Ngọc Thơm, Lê Thị Việt, Nay H’ Ban (Đồng chủ biên), Phan Hồng (Tổng chủ biên), Y DLông Niê
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Lê Thị Thu Thủy
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN bản đồ 1 – CN Công ty TNHH MTV Trắc địa bản đồ
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Hdruôm Hră Klei Ngă Klei Êđê – Hdruôm 3

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo, H’Yer Knul, Lê Thị Ngọc Thơm, Lê Thị Việt, Nay H’ Ban (Đồng chủ biên), Phan Hồng (Tổng chủ biên), Y DLông Niê

Tìm mua sách nếu có bán: