Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước năm 2020 (Đã sửa đổi, bổ sung)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước năm 2020 (Đã sửa đổi, bổ sung)
  • Mã ISBN: 978-604-79-2367-0
  • Tác giả: TS. Vũ Thanh Huyền (hệ thống)
  • Nhà xuất bản: Tài chính
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Phương Thư
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Thuận Phát
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/07/2020

Thông tin về sách: Hệ thống mục lục ngân sách Nhà nước năm 2020 (Đã sửa đổi, bổ sung)

Về tác giả: TS. Vũ Thanh Huyền (hệ thống)

Tìm mua sách nếu có bán: