Hệ thống quản lý an toàn vận hành đường sắt đô thị – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng (TCVN 12698: 2019)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hệ thống quản lý an toàn vận hành đường sắt đô thị – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng (TCVN 12698: 2019)
  • Mã ISBN: 978-604-76-2009-8
  • Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
  • Nhà xuất bản: Giao thông vận tải
  • Biên tập viên: Trần Anh Thu
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cyt in Giao thông
  • Ngày nộp lưu chiểu: 19/03/2020

Thông tin về sách: Hệ thống quản lý an toàn vận hành đường sắt đô thị – Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng (TCVN 12698: 2019)

Về tác giả: Bộ Giao thông vận tải

Tìm mua sách nếu có bán: