Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nợ công

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nợ công
  • Mã ISBN: 978-604-79-2260-4
  • Tác giả: Bộ Tài chính
  • Nhà xuất bản: Tài chính
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Phương Thư
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty Sông Lam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/01/2020

Thông tin về sách: Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nợ công

Về tác giả: Bộ Tài chính

Tìm mua sách nếu có bán: