Hiến chương

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hiến chương
  • Mã ISBN: 978-604-61-6605-4
  • Tác giả: Hội Truyền giáo Cơ Đốc Việt Nam
  • Nhà xuất bản: Tôn giáo
  • Biên tập viên: Lê Hồng Sơn
  • Đối tác liên kết: Mục sư Đỗ Hoàng Phong, 399 đường Mẹ Thứ, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. ĐT: 0396.113850
  • Nơi in: Cty Cp In&DV Đà Nẵng
  • Ngày nộp lưu chiểu: 16/12/2019

Thông tin về sách: Hiến chương

Về tác giả: Hội Truyền giáo Cơ Đốc Việt Nam

Tìm mua sách nếu có bán: