Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam những cách tiếp cận nhân học, quyển 2: Tổ chức xã hội

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam những cách tiếp cận nhân học, quyển 2: Tổ chức xã hội
  • Mã ISBN: 978-604-956-713-1
  • Tác giả: Lương Văn Hy, Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp, Phan Thị Yến Tuyết (đồng chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Khoa học xã hội
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Bạch Ly
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH Viện Social Life, 51 Quốc Hương, Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
  • Nơi in: Cty TNHH SX DV TM Bao bì Kiến Á
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/03/2020

Thông tin về sách: Hiện đại và động thái của truyền thống ở Việt Nam những cách tiếp cận nhân học, quyển 2: Tổ chức xã hội

Về tác giả: Lương Văn Hy, Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp, Phan Thị Yến Tuyết (đồng chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: