Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ ( Các bản hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013 )

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ ( Các bản hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013 )
  • Mã ISBN: 978-604-57-5047-6
  • Tác giả: Quốc hội
  • Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia Sự thật
  • Biên tập viên: Văn Thị Thanh Hương; Trần Quốc Thắng
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in khuyến học Phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/10/2019

Thông tin về sách: Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ ( Các bản hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992, 2013 )

Về tác giả: Quốc hội

Tìm mua sách nếu có bán: