Hiệu lực cầu nguyện

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hiệu lực cầu nguyện
  • Mã ISBN: 978-604-58-4711-4
  • Tác giả: Thích Nhất Hạnh
  • Nhà xuất bản: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Liên
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: XN in Fahasa
  • Ngày nộp lưu chiểu: 01/06/2020

Thông tin về sách: Hiệu lực cầu nguyện

Về tác giả: Thích Nhất Hạnh

Tìm mua sách nếu có bán: