HIỂU VỀ CẢM XÚC VÀ HÀNH VI CỦA TRẺ – Hiểu và giúp trẻ tuân thủ quy tắc – Sao con không được làm thế?

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: HIỂU VỀ CẢM XÚC VÀ HÀNH VI CỦA TRẺ – Hiểu và giúp trẻ tuân thủ quy tắc – Sao con không được làm thế?
  • Mã ISBN: 978-604-88-8349-2
  • Tác giả: Lời: Sue Graves – Tranh: Desideria Guicciardini
  • Nhà xuất bản: Dân trí
  • Biên tập viên: Vũ Thị Thu Ngân
  • Đối tác liên kết: Công ty CP Sách Alpha
  • Nơi in: Cty CP in TM Truyền thông Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 23/12/2019

Thông tin về sách: HIỂU VỀ CẢM XÚC VÀ HÀNH VI CỦA TRẺ – Hiểu và giúp trẻ tuân thủ quy tắc – Sao con không được làm thế?

Về tác giả: Lời: Sue Graves – Tranh: Desideria Guicciardini

Tìm mua sách nếu có bán: