Hình học 12 (NC)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hình học 12 (NC)
  • Mã ISBN: 978-604-0-00214-3
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đoàn Quỳnh (Tổng Chủ biên), Lê Huy Hùng, Phạm Khắc Ban, Tạ Mân, Văn Như Cương (Chủ biên)
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Đặng Văn Tuyến; Hoàng Thị Kim Hảo
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP In và Vật tư Hải Dương
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/01/2016

Thông tin về sách: Hình học 12 (NC)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đoàn Quỳnh (Tổng Chủ biên), Lê Huy Hùng, Phạm Khắc Ban, Tạ Mân, Văn Như Cương (Chủ biên)

Tìm mua sách nếu có bán: