Hồ Chí Minh- Hồn cách mạng, hồn thơ – Tái bản có bổ sung

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hồ Chí Minh- Hồn cách mạng, hồn thơ – Tái bản có bổ sung
  • Mã ISBN: 978-604-68-6516-2
  • Tác giả: PGS.TS Đoàn Trọng Huy
  • Nhà xuất bản: Văn hóa- Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
  • Biên tập viên: Nguyễn Ánh Tuyết
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Cty CP in khuyến học phía nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 20/05/2020

Thông tin về sách: Hồ Chí Minh- Hồn cách mạng, hồn thơ – Tái bản có bổ sung

Về tác giả: PGS.TS Đoàn Trọng Huy

Tìm mua sách nếu có bán: