Hoá học 12 (C)

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hoá học 12 (C)
  • Mã ISBN: 978-604-0-00200-6
  • Tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyễn Xuân Trường (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Nguyễn Văn Nguyên
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Nhà In Bộ Tổng tham mưu
  • Ngày nộp lưu chiểu: 05/01/2016

Thông tin về sách: Hoá học 12 (C)

Về tác giả: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nguyễn Xuân Trường (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đỗ Đình Rãng, Nguyễn Phú Tuấn, Phạm Văn Hoan, Từ Vọng Nghi

Tìm mua sách nếu có bán: