Hoa nắng Tây Nguyên

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hoa nắng Tây Nguyên
  • Mã ISBN: 978-604-955-832-0
  • Tác giả: Lê Thị Kim Sơn
  • Nhà xuất bản: Hồng Đức
  • Biên tập viên: Lưu Xuân Lý
  • Đối tác liên kết: Công ty TNHH văn hóa và truyền thông Tri thức mới
  • Nơi in: Cty CP in Thiên Kim
  • Ngày nộp lưu chiểu: 10/06/2020

Thông tin về sách: Hoa nắng Tây Nguyên

Về tác giả: Lê Thị Kim Sơn

Tìm mua sách nếu có bán: