Hoài niệm Hà Nội

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hoài niệm Hà Nội
  • Mã ISBN: 978-604-56-7352-2
  • Tác giả: MA, Nguyễn Quốc Hùng
  • Nhà xuất bản: Phụ nữ
  • Biên tập viên: Nguyễn Thị Phương Quỳnh
  • Đối tác liên kết: Tác giả Nguyễn Quốc Hùng, MA, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội)
  • Nơi in: Nhà in Hội LHPN Việt Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 26/12/2019

Thông tin về sách: Hoài niệm Hà Nội

Về tác giả: MA, Nguyễn Quốc Hùng

Tìm mua sách nếu có bán: