Hoàng hôn nồng nàn

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hoàng hôn nồng nàn
  • Mã ISBN: 978-604-9889-42-4
  • Tác giả: Hoàng Liên
  • Nhà xuất bản: Văn học
  • Biên tập viên: Nguyễn Anh Vũ
  • Đối tác liên kết: Tác giả
  • Nơi in: Cty in Thanh Bình
  • Ngày nộp lưu chiểu: 27/12/2019

Thông tin về sách: Hoàng hôn nồng nàn

Về tác giả: Hoàng Liên

Tìm mua sách nếu có bán: