Hoạt động giáo dục STEM lớp 3

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Hoạt động giáo dục STEM lớp 3
  • Mã ISBN: 978-604-0-21557-4
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Hương, Phạm Thanh Nga, Trần Bá Trình, Tưởng Duy Hải (Chủ biên), Vũ Thị Yến
  • Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam
  • Biên tập viên: Đặng Thị Hoài Thanh; Lê Văn Thành; Phạm Thị Mai
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: CTCP in sách giáo khoa Hà Nội
  • Ngày nộp lưu chiểu: 25/06/2020

Thông tin về sách: Hoạt động giáo dục STEM lớp 3

Về tác giả: Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Hương, Phạm Thanh Nga, Trần Bá Trình, Tưởng Duy Hải (Chủ biên), Vũ Thị Yến

Tìm mua sách nếu có bán: