Học viện thám tử Q – 4

Thông tin xuất bản

  • Tên sách: Học viện thám tử Q – 4
  • Mã ISBN: 978-604-1-14524-5
  • Tác giả: Seimaru Amagi / Vẽ tranh: Fumiya Sato
  • Nhà xuất bản: Trẻ
  • Biên tập viên: Dương Hải Thọ
  • Đối tác liên kết:
  • Nơi in: Công ty Cp In Khuyến học phía Nam
  • Ngày nộp lưu chiểu: 15/10/2019

Thông tin về sách: Học viện thám tử Q – 4

Về tác giả: Seimaru Amagi / Vẽ tranh: Fumiya Sato

Tìm mua sách nếu có bán: